CLP-asetukseen merkittäviä muutoksia: ilmoitusvelvollisuudet lisääntyvät

EU-asetukseen kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP-asetus) on tullut merkittäviä muutoksia, jotka koskevat erityisesti kemikaalien luokittelijoita ja merkitsijöitä sekä seosten markkinoille saattajia.

CLP

CLP-asetusta päivitetään säännöllisesti niin kutsutuilla teknisillä mukautuksilla, kun aineiden luokitusten ja merkintöjen harmonisointi EU:ssa etenee ja kun YK:n maailmanlaajuinen kemikaalien luokitusjärjestelmä (globally harmonized system, GHS) päivittyy.

Kahdeksannessa teknisessä mukautuksessa (asetus (EU) 2016/918) CLP-asetusta päivitettiin vastaamaan GHS:n tarkistettua viidettä versiota ja sitä on sovellettava viimeistään 1.2.2018. Mukautuksessa päivitettiin muun muassa joitakin luokituskriteerejä, mutta myös vaara- ja turvalausekkeita, minkä vuoksi kemikaalien luokittelijoiden ja merkitsijöiden tulisi tarkistaa omien tuotteidensa luokitukset ja merkinnät. Luokittelijoiden on syytä seurata myös aineiden luokitusten harmonisointia, sillä CLP-asetuksen liitteessä VI esitettyjä yhdenmukaistettuja luokituksia tulee siirtymäajat huomioiden käyttää luokittelussa.

Toinen huomattava muutos CLP-asetukseen saatiin maaliskuussa 2017, kun siihen asetuksella (EU) 2017/542 lisättiin uusi liite VIII, jolla yhdenmukaistetaan EU:ssa seoksista myrkytystietokeskuksille ilmoitettavat tiedot. Samalla lisättiin velvollisuus merkitä uusi koostumustunniste (unique formula identifier, UFI) joko seoksen etikettiin tai teollisuuskäytössä käyttöturvallisuustiedotteeseen. UFI on seoskohtainen koodi, jolla jokainen seos voidaan tunnistaa luotettavasti. Tunnisteen voi luoda sähköisesti EU:n kemikaalivirasto ECHA:n sivuilla.

Liitteen VIII myötä myös seoksista ilmoitettavien tietojen määrä kasvaa verrattuna nykyiseen kansalliseen kemikaali-ilmoitukseen. Uudessa ilmoituksessa on annettava muun muassa myös seoksen vaarattomat ainesosat pitoisuuden ollessa vähintään 1 %, sekä pakkaustyypit ja -koot. ECHA valmistelee parhaillaan sekä ilmoituksen formaattia että sähköistä portaalia tietojen ilmoittamiseen. Projektin etenemistä voi seurata aihetta varten perustetulla sivustolla.

Liitettä VIII sovelletaan kuluttajatuotteiden osalta 1.1.2020, ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden kohdalla 1.1.2021 ja teollisuustuotteiden osalta 1.1.2024. Jos seoksen markkinoille saattaja on tehnyt seoksesta kansallisen kemikaali-ilmoituksen ennen edellä mainittuja päivämääriä eivätkä seoksen tiedot ole muuttuneet, siirtymäaikaa on 1.1.2025 asti.

EcoOnline kehittää tuotteitaan jatkuvasti vastaamaan lainsäädännön muutoksia. Myös CLP-asetuksen muutokset huomioidaan, jotta tuotteiden tiedot siirtyvät toimitusketjussa sujuvasti ja oikein.

Uutisarkisto

Tilaa uutiskirjeemme